/Herroepingsrecht
excl. btw

Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 60 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Houd er hierbij wel rekening mee dat de producten ongebruikt dienen te zijn - dit betekent dat de producten dus nieuw dienen te zijn en er zo uit moeten zien zoals wij ze hebben verstuurd. Indien de producten beschadigd zijn, vuil of incompleet zijn, is dit uw verantwoordelijkheid en nemen wij de producten niet terug.

De herroepingstermijn is zestig dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Profitent24 BV, Abel Tasmanstraat 9, 7821 AN Emmen, tel.: +31 (0)20-25 26 900, e-mail: klantenservice@profitent24.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande voorbeeldformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 60 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen uiterlijk binnen zestig dagen vanaf de dag dat u de goederen in ontvangst heeft genomen aan ons terug te sturen of te overhandigen.

U draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de goederen. De rechtstreekse kosten voor terugzending van dié goederen, die vanwege hun hoedanigheid niet normaal met de post aan ons teruggezonden kunnen worden (per expeditie te versturen goederen), de kosten voor terugzenden zijn maximaal 489,00 euro.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan
Profitent24 BV
Abel Tasmanstraat 9
7821 AN Emmen

Nederland


E-mail: klantenservice@profitent24.nl
Fax: 0031591354528


Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst voor de aankoop van volgende goederen (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________

Naam van de gebruiker(s)

________________________________________________________

Adres van de gebruiker(s)

________________________________________________________

Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij kennisgeving op papier)

_________________________


Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

PS Vermeld het bestelnummer of factuurnummer op het verzendetiket dat op de verpakkingen word geplaatst.